Lietotāja paroles maiņa

Parolei jāsatur vismaz 9 zīmes, tai skaitā vismaz viens lielais un viens mazais latīņu alfabēta burts, kā arī cipars vai simbols.
Atļautie simboli ir: ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~
Parole nedrīkst būt vienāda ar kādu no iepriekšējām piecām parolēm, kā arī nedrīkst saturēt personas vārdu vai uzvārdu.
Neskaidrību gadījumā, lūdzam iepazīties ar palīdzību autorizētās sadaļas lietotājiem.